ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับบริการต่างๆ ของ Wacom

 

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับบริการต่างๆ ของ Wacom (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ Wacom Singapore Pte. Ltd. (“Wacom”) ซึ่งควบคุมการลงทะเบียนบัญชีและการใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่นำเสนอโดย Wacom โดยรวมถึงร้านค้าออนไลน์ของ Wacom (สิงคโปร์) ที่ https://estore.wacom.com (เรียกรวมกันว่า “บริการของ Wacom”) นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัญชี Wacom ของคุณ (“บัญชี Wacom”) ในการลงชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์อื่นๆ ที่ให้บริการโดย Wacom และ/หรือบริษัทในเครือที่ใช้บัญชี Wacom (เรียกรวมกันว่า “ไซต์ของ Wacom” ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ Wacom) คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าสินค้า ซอฟต์แวร์ การสมัครสมาชิก หรือบริการอื่นใดๆ (เรียกรวมกันว่า "ข้อเสนอ") ที่มีให้ผ่านบริการของ Wacom หรือที่คุณอาจซื้อจาก Wacom บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามผ่านบริการของ Wacom จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 

1      ขอบเขต บัญชี Wacom

 

 • ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการต่างๆ ของ Wacom, ไซต์ของ Wacom และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องใดๆ และอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้หรือควบคุมการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการของ Wacom, ไซต์ของ Wacom และ/หรือข้อเสนอเฉพาะบางอย่างด้วย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว คุณตกลงว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และควบคุม แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของ Wacom, ไซต์ของ Wacom และ/หรือข้อเสนอนั้นๆ ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวเกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในประโยคก่อนหน้าหรือที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ Wacom ขอปฏิเสธและจะไม่มีหน้าที่ผูกพันตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติอื่นใดๆ ที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากบทบัญญัติในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติอื่นๆ ที่คุณส่งมาในคำสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน การยอมรับ การยืนยัน หรือเอกสารอื่นๆ เป็นต้น  

 

 • สำหรับบริการใดๆ ของ Wacom (หรือบางส่วนของบริการดังกล่าว) ที่ไม่ต้องใช้บัญชี Wacom ในการเข้าถึงและ/หรือใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการของ Wacom (หรือบางส่วนของบริการดังกล่าว) นั้นด้วย และเมื่อมีการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการของ Wacom (หรือบางส่วนของบริการดังกล่าว) จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom (หรือบางส่วน) ที่ต้องใช้บัญชี Wacom ในการเข้าถึงและ/หรือใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณดำเนินการดังนี้ (i) ลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี Wacom ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1.2.1 ด้านล่าง หรือลงชื่อเข้าใช้บริการของ Wacom โดยใช้บัญชี Wacom ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นบนไซต์ของ Wacom อื่น และ (ii) ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1.2.2  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณรับทราบและยอมรับดังนี้

 

 • เมื่อคุณสมัครใช้บัญชี Wacom โดยเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง (หรือใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ในการให้ข้อมูลของคุณ) แสดงว่าคุณกำลังขอให้ Wacom ยื่นข้อเสนอการเข้าถึงและการใช้บริการของ Wacom ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ Wacom จะยืนยันการรับคำขอลงทะเบียนของคุณทางอีเมล หาก Wacom เลือกที่จะยื่นข้อเสนอให้กับคุณ (การตัดสินใจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wacom แต่เพียงผู้เดียว) Wacom จะส่งลิงก์การเปิดใช้งานให้คุณทางอีเมล ซึ่งอาจดำเนินการพร้อมกับการยืนยันการรับคำขอลงทะเบียนข้างต้น เมื่อคุณเปิดใช้งานบัญชี Wacom โดยคลิกลิงก์การเปิดใช้งานดังกล่าว จะแสดงว่าคุณยอมรับข้อเสนอของ Wacom และข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับบัญชี Wacom ที่สร้างขึ้นผ่านบริการของ Wacom ด้วย

 

 1. คุณตกลงว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้กับ Wacom ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดบัญชี Wacom และ/หรือการใช้บริการของ Wacom นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เสมอ คุณยังตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลบัญชี Wacom ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน (รวมถึงที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน) หากมี ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

 1. บัญชี Wacom เป็นบัญชีส่วนบุคคลของคุณ และคุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มอบหมาย ให้เช่า เช่าซื้อ ให้ยืม ขาย ขายต่อ อนุญาตช่วง แจกจ่าย หรือโอนบัญชี Wacom ของคุณให้กับบุคคลที่สามใดๆ สิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่ผูกกับบัญชี Wacom เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของคุณและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นเช่นกัน ยกเว้นในขอบเขตที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่บังคับใช้กับการมอบหมายหรือการโอนสิทธิ์ของข้อเสนอดังกล่าว หรือกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนหรือการขายข้างต้น คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้บัญชี Wacom ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชี Wacom ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของคุณ 

 

 1. คุณจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Wacom ของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Wacom ทราบทันที หากคุณมีเหตุผลให้สงสัยว่ามีการเปิดเผยหรือมีบุคคลที่สามได้รับชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณ โดยไม่คำนึงถึงประโยคก่อนหน้า บุคคลใดก็ตามที่ใช้บัญชี Wacom ของคุณในนามขององค์กรที่สมัครสมาชิก (ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.4 ด้านล่าง) ไม่ใช่ "บุคคลที่สาม" สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ Wacom มีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานบัญชี Wacom ของคุณได้ทุกเมื่อ หากในความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเราสรุปได้ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

 

 1. คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บัญชี Wacom ของคุณทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมและ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าว

 

 • เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการ Wacom ด้วยบัญชี Wacom เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการคลิก "ข้าพเจ้ายอมรับ" หรือการดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งจากบริการของ Wacom เพื่อแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ และด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ Wacom บัญชี Wacom ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่คุณยอมรับและสร้างบัญชี Wacom ยกเว้นในกรณีที่ Wacom ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในภายหลังตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดเหล่านี้ 

 

 • การใช้บริการ Wacom จำกัดเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนบัญชี Wacom และ Wacom อาจปฏิเสธที่จะเสนอหรือจัดหาบัญชี Wacom แก่คุณ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บริการของ Wacom Wacom ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการปฏิเสธที่จะเสนอหรือจัดหาบัญชี Wacom แก่คุณ หาก Wacom เคยยุติบัญชี Wacom ก่อนหน้าของคุณ หรือหาก Wacom ได้ยุติหรือยกเลิกข้อตกลงอื่นใดที่คุณและ Wacom ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้น คุณรับรองและรับประกันดังนี้ (i) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บริการของ Wacom และ (ii) Wacom ไม่เคยยุติบัญชี Wacom ก่อนหน้านี้ที่คุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม หรือไม่เคยยกเลิกข้อตกลงอื่นใดที่คุณและ Wacom ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

 

 • หากคุณกำลังใช้หรือเปิดบัญชี Wacom ในนามของบริษัท นิติบุคคล หรือองค์กร (เรียกรวมกันว่า "องค์กรที่สมัครสมาชิก") คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรที่สมัครสมาชิกซึ่งมีอำนาจในการทำข้อผูกพันให้องค์กรที่สมัครสมาชิกดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามขององค์กรที่สมัครสมาชิกดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว "คุณ" ในข้อกำหนดเหล่านี้หมายถึงองค์กรที่สมัครสมาชิกของคุณ ซึ่งจะต้องรับรองว่าผู้ใช้ทุกรายที่เข้าถึงและใช้บัญชี Wacom ในนามขององค์กรที่สมัครสมาชิกปฏิบัติตามภาระผูกพัน ข้อจำกัด และการควบคุมที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้

 

 • หากคุณมีบัญชี Wacom อาจมีการใช้งานบัญชีของคุณผ่านแพลตฟอร์มและบริการออนไลน์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดย Wacom และ/หรือบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่าอาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมกับการซื้อ การเข้าถึง และ/หรือการใช้ข้อเสนอใดๆ ที่มีให้ในหรือผ่านบริการของ Wacom ด้วย คุณจะมีโอกาสตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าว ก่อนทำการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนสำหรับข้อเสนอใดๆ โดยไม่คำนึงถึงประโยคก่อนหน้า การซื้อ การเข้าถึง หรือการใช้ข้อเสนอของคุณจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับข้อเสนอดังกล่าว  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว คุณตกลงว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และควบคุม แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอนั้นๆ ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวเกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

2      การใช้บริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom

 

 • ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ Wacom จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการของ Wacom และใช้คุณลักษณะและ/หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Wacom คุณสามารถใช้บริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom ได้เมื่อพร้อมใช้งานและตามที่มีอยู่ แม้ว่าโดยทั่วไป Wacom ต้องการให้บริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom พร้อมใช้งานโดยไม่หยุดชะงัก แต่บริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom อาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (เช่น ระหว่างการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลง การหยุดทำงาน และด้วยเหตุผลอื่นๆ)  Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเพิกถอน หรือระงับ หรือจำกัด หรือปิดกั้นการเข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงคุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom เป็นครั้งคราวโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ ตามดุลยพินิจของ Wacom แต่เพียงผู้เดียว 

 

 • คุณสามารถทำข้อตกลงอื่นๆ กับ Wacom บริษัทในเครือของ Wacom และ/หรือบุคคลที่สามผ่านบริการของ Wacom ที่เฉพาะสำหรับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ข้อเสนอบางอย่างของคุณ สำหรับข้อเสนอของบุคคลที่สาม การเข้าถึงและ/หรือการใช้ข้อเสนอของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้คุณทราบแล้ว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อเสนอบางอย่าง จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อเสนอกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ข้อเสนอดังกล่าวเท่านั้น

 

 • จะมีการระบุผู้จำหน่ายข้อเสนออย่างชัดเจนในหน้าคำอธิบายที่เกี่ยวข้องภายในบริการของ Wacom Wacom จัดหาข้อเสนอของบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ Wacom ไม่รับรองผู้จำหน่ายข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือตัวข้อเสนอเอง และ Wacom ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ข้อเสนอของบุคคลที่สามดังกล่าว เว้นแต่ Wacom จะระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง  หากคุณซื้อหรือสมัครใช้ข้อเสนอของบุคคลที่สาม นี่ไม่ใช่การดำเนินธุรกรรมกับ Wacom คุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สาม สัญญาอื่นๆ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของข้อเสนอ ก่อนที่จะทำธุรกรรมของคุณ

 

 • ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom ที่โพสต์โดย Wacom หรือโดยผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย มีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน (“ความไม่ถูกต้อง”) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Wacom ไม่รับรอง รับประกัน หรือยืนยัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าเนื้อหาในบริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

 

 • นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Wacom ไม่ได้กรองเนื้อหาของผู้ใช้ก่อนและไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการของ Wacom หรือไซต์ของ Wacom จะปราศจากเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นบนบริการของ Wacom หรือไซต์ของ Wacom ไม่ได้เป็นตัวแทนความคิดเห็นหรือค่านิยมของเรา ดังนั้น คุณรับทราบว่า Wacom ทำหน้าที่เป็นช่องทางเชิงรับสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น Wacom จะไม่รับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้หรือกิจกรรมของผู้ใช้รายอื่นใดๆ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ โปรดแจ้งให้ Wacom ทราบโดยใช้ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในส่วนที่ 7 ของข้อกำหนดเหล่านี้

 

 • ในกรณีที่บริการของ Wacom หรือไซต์ของ Wacom มีลิงก์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่บุคคลที่สามจัดหาให้ ลิงก์เหล่านี้จัดหาไว้เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณเท่านั้น การที่เราแสดงลิงก์ดังกล่าวไม่ควรถูกตีความว่าเราอนุมัติเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรืออนุมัติข้อมูลที่คุณอาจได้รับจากลิงก์เหล่านั้น Wacom ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้

 

3      ภาระผูกพันของคุณ

 

 • คุณรับทราบว่าบัญชี Wacom และบริการของ Wacom ไม่ใช่บริการสำรองข้อมูล คุณตกลงที่จะสร้างและรักษาการสำรองข้อมูลเป็นประจำอย่างเพียงพอ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และทั้งหมดที่คุณอัปโหลดหรือแชร์โดยใช้บัญชี Wacom และ/หรือบริการของ Wacom

 

 • คุณตกลงว่าคุณจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีต่อบุคคลที่สาม ละเมิดหรือใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด หรือกระทำการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Wacom ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งและ/หรือนอกเหนือจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 

 • ก) เข้าถึงหรือแทรกแซง หรือพยายามเข้าถึงหรือแทรกแซงส่วนใดก็ตามในบริการของ Wacom ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือพยายามพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายของ Wacom หรือของบุคคลที่สามใดๆ
 • ข) ทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการของ Wacom ในลักษณะใดก็ตาม ทำสิ่งใดก็ตามที่อาจค้นพบซอร์สโค้ด หรือบ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงมาตรการที่ใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ เนื้อหา หรือรหัสใดๆ ในบริการของ Wacom
 • ค) แก้ไข แปล หรือสร้างงานสืบเนื่องจากส่วนใดก็ตามของบริการของ Wacom
 • ง) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมหรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการบนบริการของ Wacom หรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริการของ Wacom ด้วยบอท สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือระบบหรือกระบวนการอัตโนมัติอื่นๆ หรือบ่ายเบี่ยงไฟล์ยกเว้น robots.txt หรือมาตรการอื่นๆ ที่อาจใช้ป้องกันหรือควบคุมการเข้าถึงบริการของ Wacom
 • จ) โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย (รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในสถานะบุคคล การคุ้มครองผู้เยาว์ หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกันใดๆ ที่บังคับใช้) หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่วิญญูชนทั่วไปพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย อนาจาร ลามก ล่วงละเมิด ข่มขู่ ทำให้อับอาย ทำให้ไม่สบายใจ หยาบคาย แสดงความเกลียดชัง ดูถูกทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือไม่เหมาะสม
 • ฉ) โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีไวรัส แอดแวร์ สปายแวร์ เวิร์ม หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือเนื้อหาหรือไฟล์ใดๆ ที่อาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยหรือคุณลักษณะการควบคุมการเข้าถึงของบริการของ Wacom หรือของข้อเสนอใดๆ
 • ช) สวมรอยเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อ้างสิทธิ์อันเป็นเท็จว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเข้าถึงบัญชี Wacom ของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ปลอมแปลงลายเซ็นดิจิทัลของบุคคลอื่น บิดเบือนแหล่งที่มา ตัวตน หรือเนื้อหาของข้อมูลที่ส่งผ่านบริการของ Wacom หรือดำเนินกิจกรรมฉ้อฉลอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 • ซ) โพสต์หรือส่งข้อความเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือโฆษณาสินค้า ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ นอกเหนือจากข้อเสนอที่มีให้ผ่านบริการของ Wacom
 • ฌ) ใช้บริการของ Wacom เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่แข่งขันหรือรบกวนผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Wacom หรือของผู้อนุญาต
 • ญ) ใช้บริการของ Wacom ในลักษณะใดๆ ที่จะทำให้บริการของ Wacom ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลด้านการประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1996 ตามที่มีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม ("HIPAA")
 • ฎ) จัดเก็บ รักษา ประมวลผล หรือส่งหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หรือข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (ตามที่กำหนดโดย HIPAA)
 • ฏ) ละเมิดหรือใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ในทางที่ผิด
 • ฐ) ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือในลักษณะอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์หรือกฎหมายที่บังคับใช้
 • ฑ) เข้าถึงหรือใช้บริการของ Wacom เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หรือเป็นอันตราย หรือนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดเหล่านี้อย่างครบถ้วน
 • ฒ) ดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างภาระเป็นอย่างมากต่อโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการของ Wacom
 • ณ) ใช้บริการของ Wacom ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สนับสนุนการดำรงชีพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ หากเกิดความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาด หรือ
 • ด) แทรกแซงภารกิจหรือการทำงานตามปกติของบริการของ Wacom

 

4      สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์การใช้งาน

 

 • บริการของ Wacom อาจมีแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ การออกแบบ กราฟิก โลโก้ สโลแกน อินเทอร์เฟซ ไอคอน ซอฟต์แวร์ และข้อมูลอื่นๆ ("เนื้อหา") เนื้อหาที่คุณโพสต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Wacom จะเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" ส่วนเนื้อหาที่โพสต์โดยหรือที่มาจาก Wacom จะเรียกว่า "เนื้อหาของ Wacom" ในเอกสารฉบับนี้

 

 • คุณยังคงมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์หรือส่งไปยังหรือผ่านบริการของ Wacom คุณมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้ทั่วโลก ถ่ายโอนได้ และให้อนุญาตช่วงได้ รวมถึงการอนุญาตใช้งาน คัดลอก แก้ไข อัปโหลด โพสต์ ส่ง ดาวน์โหลด จัดเก็บ แจกจ่าย รวม ใช้ประโยชน์ และลบเนื้อหาของผู้ใช้ให้แก่ Wacom เฉพาะในกรณีดังนี้ (i) ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของ Wacom หรือบังคับใช้สิทธิ์ของ Wacom ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ (ii) เพื่อให้แน่ใจว่า Wacom ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

 • คุณรับรองและรับประกันต่อ Wacom ว่า (i) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งบนหรือผ่านบริการของ Wacom หรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวบนหรือผ่านบริการของ Wacom และ (ii) เนื้อหาของผู้ใช้หรือการโพสต์ไปยังหรือผ่านบริการของ Wacom ไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

 

 • บริการของ Wacom และเนื้อหาของ Wacom ทั้งหมดที่นำเสนอบนบริการของ Wacom เป็นทรัพย์สินของ Wacom หรือบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต หรือซัพพลายเออร์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้มีการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ หรือส่งเนื้อหาของ Wacom ในลักษณะใดก็ตาม ยกเว้นที่เป็นไปตามบทบัญญัติที่ชัดแจ้งของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Wacom   ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้ง   การแก้ไขหรือการใช้บริการของ Wacom และเนื้อหาของ Wacom เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Wacom และไม่มีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ของสำเนาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการของ Wacom และ/หรือเนื้อหาของ Wacom ให้แก่คุณ – สิทธิ์และกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดจะยังเป็นของ Wacom ตลอดเวลา  คุณจะได้รับเฉพาะสิทธิ์การใช้งานบริการของ Wacom ที่จำกัด ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สำหรับการใช้งานภายในที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นระยะเวลาตามที่คุณยังคงรักษาบัญชี Wacom ไว้

 

 • Wacom อาจใช้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือแนวคิดใดๆ (“ข้อเสนอแนะ”) ที่คุณให้ไว้ผ่านบริการของ Wacom ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือใช้นามแฝง  แม้ว่าคุณจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะดังกล่าว แต่คุณมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ไม่จำกัดเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ และสามารถใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ Wacom เพื่อใช้งาน ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไข นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะ โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือใช้นามแฝง  หากคุณไม่ต้องการให้ Wacom ใช้ข้อเสนอแนะ โปรดอย่าให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวแก่ Wacom

 

5      การปฏิเสธความรับผิด ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

 • คุณใช้บริการของ Wacom โดยที่คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Wacom ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันใดๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฏหมายบังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการค้า ความเหมาะสม ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง ความถูกต้อง และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากบริการของ Wacom สื่อหรือเนื้อหาใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ซื้อหรือเผยแพร่ผ่านบริการของ Wacom รวมถึงการรับประกันโดยนัยอันเกิดขึ้นจากการเจรจาทำความตกลงกันหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ถูกกล่าวหา Wacom ไม่รับประกันว่าบริการของ Wacom จะให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทันที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด Wacom ไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ รวมถึงความไม่ถูกต้องของเนื้อหา หรือความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามได้รับอันเป็นผลมาจากความไม่พร้อมใช้งานของบริการของ Wacom Wacom ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือไวรัสที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ อันเกิดจากการที่คุณใช้บริการของ Wacom

 

 • ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Wacom จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือรายได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือค่าความนิยมหรือชื่อเสียง การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ไม่ว่า Wacom จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดในการละเมิดโดยเคร่งครัด การรับประกัน หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ Wacom ที่มีต่อคุณนั้นจะไม่เกินกว่า (i) ยอดรวมของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านบริการของ Wacom ในช่วงหกเดือนก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายครั้งแรกจาก Wacom หรือ (ii) 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 • กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีขีดจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดของเรา และด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ แม้ว่าจะมีสิ่งใดที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Wacom ต่อการฉ้อฉล การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Wacom

 

 • นอกจากนี้ ข้อจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5.1 และ 5.2 จะมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้อนุญาต พนักงานอิสระ ผู้รับเหมาช่วง ผู้แทน และตัวแทนใดๆ ของ Wacom

 

 • เพื่อความชัดเจน การรับประกันและความรับผิดของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของข้อเสนอที่คุณซื้อจาก Wacom บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่สามผ่านบริการของ Wacom จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากซึ่งบังคับใช้กับข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง หากมี

 

 • การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และคุ้มครอง Wacom บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาต ซัพพลายเออร์ ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง จากและต่อการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย คำตัดสิน ผลตอบแทน ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดใดๆ (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ หรือ (ii) เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ หรือ (iii) การใช้บริการดังต่อไปนี้ (ก) บริการของ Wacom บัญชี Wacom หรือไซต์ของ Wacom (ข) เนื้อหาของ Wacom หรือ (ค) บริการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านบริการของ Wacom ในแต่ละกรณี นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

 

7      ขั้นตอนการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

 

Wacom เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากคุณเชื่อว่ามีการคัดลอกหรือโพสต์งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณบนหรือผ่านบริการของ Wacom ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราที่ copyright@wacom.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้

 • ก) คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณเชื่อว่าถูกละเมิด
 • ข) คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด
 • ค) คำอธิบายเกี่ยวกับที่ตั้งของงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดในบริการของ Wacom
 • d) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้ รวมทั้งที่อยู่อีเมล หากเป็นไปได้
 • จ) ข้อความยืนยันว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • ฉ) ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
 • ช) ข้อความยืนยันภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จที่แสดงว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง และผู้ลงนามเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 

Wacom ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณก่อนยื่นการแจ้งการละเมิด เนื่องจากอาจมีบทลงโทษสำหรับการเรียกร้องที่เป็นเท็จ

 

โปรดใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือการละเมิดหรือการใช้งานในทางที่ผิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่นๆ 

 

8      การชำระเงิน

 

Wacom อาจให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายหรือบริการฟรีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Wacom และ/หรือข้อเสนอบางอย่าง  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ Wacom เรียกเก็บอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Wacom แต่เพียงผู้เดียว  เมื่อการใช้บริการของ Wacom และ/หรือข้อเสนอของคุณต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม คุณจะมีโอกาสตรวจสอบและยอมรับค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บจากคุณ  หากคุณไม่ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว โปรดอย่าดำเนินธุรกรรมของคุณต่อ  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันเนื่องมาจากการใช้บริการของ Wacom และ/หรือข้อเสนอภายในเวลาที่กำหนดด้วยวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง  หากไม่สามารถดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของคุณได้หรือบัญชี Wacom ของคุณเลยกำหนดชำระเงินแล้ว Wacom อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระโดยใช้กลไกการเรียกเก็บเงินอื่นๆ  ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่บันทึกไว้กับ Wacom หรือการว่าจ้างสำนักงานเรียกเก็บหนี้และที่ปรึกษาทางกฎหมายตามดุลยพินิจของ Wacom

 

9      เงื่อนไขและการสิ้นสุด

 

Wacom ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังนี้ (i) ยุติบัญชี Wacom ของคุณ (ii) ลบเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ (iii) ระงับหรือจำกัดการใช้งานไซต์ของ Wacom หรือบริการของ Wacom ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ และ (iv) ระงับ แก้ไข หรือยุติไซต์ของ Wacom หรือบริการของ Wacom (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือไซต์ดังกล่าว) ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด Wacom ยังขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงหรือโพสต์เนื้อหาไปยังไซต์ของ Wacom หรือบริการของ Wacom โดยใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่มีอยู่ เช่น การจัดทำรายการที่อยู่ IP หรือหมายเลขอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ในกรณีที่ Wacom ยุติหรือหยุดให้บริการโดยไม่มีสาเหตุ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ Wacom ล่วงหน้าไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน

 

10  การแก้ไขข้อกำหนด และการแก้ไขบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom

 

Wacom มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ Wacom จะโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (“ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง”) บนไซต์ของ Wacom หากคุณได้ให้ที่อยู่อีเมลแก่เรา นอกเหนือจากการโพสต์ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว Wacom ยังอาจส่งประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คุณทางที่อยู่อีเมลที่ Wacom มีอยู่ในบันทึกของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและไม่ว่าจะมีการส่งประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คุณทางอีเมลหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งระบุไว้ในประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง หากคุณมีการใช้บัญชี Wacom บริการของ Wacom หรือไซต์ของ Wacom ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขนั้น

 

11  อื่นๆ

 

 • สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Wacom ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้คุกกี้ของเราในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Wacom ที่ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ

 

 • บริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ Wacom ขอไม่รับรองว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือผ่านบริการของ Wacom และไซต์ของ Wacom นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานหรือสามารถใช้งานได้ในสถานที่อื่น

 

 • บทบัญญัติในภาคผนวกจะใช้บังคับกับผู้ใช้ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในเอกสาร หากมี ภาคผนวกจะประกอบเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ และเอกสารอ้างอิงถึง "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะรวมภาคผนวก ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับภาคผนวก บทบัญญัติในภาคผนวกจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าในขอบเขตที่มีความไม่สอดคล้องดังกล่าวเท่านั้น

 

 • Wacom มีสิทธิ์ในการถ่ายโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น หากเกิดกรณีนี้ขึ้น Wacom จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นได้เฉพาะเมื่อ Wacom ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 

 • ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่มีผลต่อการขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมาย ตามขอบเขตที่อาจมีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะเลือกไม่รับและยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใดๆ โดยชัดแจ้ง

 

 • คุณตกลงว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติข้อพิพาท จะต้องมีการอ้างถึงและแก้ไขในขั้นสุดท้ายโดยใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (“ SIAC ”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (“ กฎ SIAC ”) ในเวลาที่มีผลบังคับใช้ โดยให้ถือว่ากฎเหล่านี้รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยการอ้างถึง สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นประเทศสิงคโปร์ บัลลังก์ตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่าน ภาษาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณ

 

 • ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการกำกับดูแลและตีความโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลักในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ กับข้อกำหนดฉบับแปลอื่นๆ

 

 • หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่บังคับใช้ได้ซึ่งตรงกับเจตนาของต้นฉบับมากที่สุดและยอมรับการจัดสรรความเสี่ยงในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

 • หาก Wacom ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักกฏหมายต่อการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ได้ จะไม่ถือเป็นการเพิกถอนสิทธิ์ใดๆ ของ Wacom ในการดำเนินการคดีต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นตามมาหรือการละเมิดที่คล้ายคลึงกัน

 

แก้ไขล่าสุด: 15 กันยายน 2021

 

 

Wacom Singapore Pte. Ltd.

 

#12-09 Suntec Tower Five

5 Temasek Boulevard,

Singapore 038985

 

 

 

ภาคผนวก

 

 1. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับมาเลเซียเท่านั้น

 

ไม่มี

 

 1. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับไทยเท่านั้น

 

 1. บทบัญญัติของวรรค ข ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากประเทศไทยเท่านั้น

 

 1. มีการแก้ไขส่วนที่ 1.3 ของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการเปลี่ยน “18” เป็น “20” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่บังคับใช้

 

 1. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับอินโดนีเซียเท่านั้น

 

 1. บทบัญญัติของวรรค ค ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากอินโดนีเซียเท่านั้น

 

 1. ตามกฎหมายอินโดนีเซียฉบับที่ 24 ปี ค.ศ. 2009 ว่าด้วยธง ภาษา ตราสัญลักษณ์ประจำชาติ และเพลงชาติ ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษและต้องมีผลบังคับใช้ทั้งคู่ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ หรือหากมีข้อขัดแย้งทางความหมายหรือการตีความของบทบัญญัติบางอย่าง ให้ถือเอาบทบัญญัติภาษาอังกฤษเป็นหลัก และจะพิจารณาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียให้สอดคล้องกัน และแก้ไขบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

 

 1. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับเวียดนามเท่านั้น

 

 1. บทบัญญัติของวรรค ง ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการของ Wacom และ/หรือไซต์ของ Wacom จากเวียดนามเท่านั้น

 

 1. ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนที่ 4.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่มีข้อมูลลับของรัฐ

 

 1. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับฟิลิปปินส์เท่านั้น

 

ไม่มี