นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

ในการคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ของเรา โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ภายใต้นโยบายการคืนสินค้านี้ (“นโยบายการคืนสินค้า”)

นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดใดๆ ที่ Wacom อาจเสนอให้โดยชัดแจ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์บางอย่างแล้ว Wacom ยังมีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของเราดังต่อไปนี้  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่ยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานผ่านร้านค้าออนไลน์ และเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น ใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ และทั้งหมดที่คุณซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์จะไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถยกเลิกได้

ประเทศที่ส่งมอบสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

·         หากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย และความบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุผลที่เกิดจาก Wacom แต่เพียงผู้เดียว (“สินค้าเสียหาย”) คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ หรือ

·         หากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์มีความแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุหรือโฆษณาไว้ในร้านค้าออนไลน์ของเรา ณ เวลาที่คุณซื้อ (“ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง”) คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน [7 วัน] นับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์

·         หากสีของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งมอบไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะต้องเริ่มการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์

 

เราไม่ยอมรับการคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

 

  • ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่มีข้อบกพร่องหรือถูกทำลายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลที่เกิดจากคุณ และ

 

  • ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

 

หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณในฐานะ "แขก" โปรดเลือกหมายเลขคำสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่งคืนในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

ในกรณีที่คุณซื้อชุดรวมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์จาก Wacom โปรดทราบว่าหากคุณต้องการคืนผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวมนั้น คุณจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดรวมดังกล่าวไปด้วย

สำหรับการคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ทุกรายการ Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ดังกล่าวตามที่ Wacom คิดว่ามีความจำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักฐานความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดไปยังสถานที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom กำหนดไว้

ภายใต้นโยบายการคืนสินค้านี้ สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

·       การเปลี่ยนสินค้า หากผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย สีของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณสั่งซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อื่น คุณควรส่งคำสั่งซื้อใหม่หลังจากที่ (1) คุณยกเลิกคำสั่งซื้อแรกสำเร็จแล้ว และ (2) เราได้ดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อแรกของคุณเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการเปลี่ยนสินค้ารูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับนโยบายการยกเลิกของเรา โปรดดูส่วน "การยกเลิกคำสั่งซื้อ" ด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับการคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า

หากคุณกำลังส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง หากการส่งคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom

หากคุณขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เนื่องจาก Wacom ส่งมอบผลิตภัณฑ์ผิดสีซึ่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ Wacom จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีสีที่ถูกต้องให้แก่คุณด้วย

หากคุณขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป็นสีที่แตกต่างจากคำสั่งซื้อของคุณเนื่องจากคุณเปลี่ยนใจ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าดังกล่าว รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีสีตามที่คุณเลือกด้วย

หากเมื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนแล้ว ในความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเราพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
  • ความบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากเหตุผลที่เกิดจากคุณในลักษณะใดก็ตาม และ
  • ผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อทำการส่งคืน

เราจะไม่ดำเนินการตามคำขอคืนเงินหรือคำขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืน และเราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนดังกล่าวกลับไปให้คุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งโดยเร็ว

หากคุณขอเงินคืน และเมื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ส่งคืนแล้ว เราตัดสินว่าการคืนสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้านี้ เราจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายในเจ็ด (7) วันทำการ โดยจะมีการโอนเงินกลับไปยังวิธีการชำระเงินเดิมของคุณภายในเจ็ด (7) วันทำการ หากวิธีการชำระเงินเดิมของคุณเป็นบริการธนาคารออนไลน์ การโอนเงินคืนอาจใช้เวลาถึงสามสิบ (30) วันทำการ หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจากสามสิบ (30) วันทำการไปแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการชำระเงินของคุณโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Wacom ไม่อนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคำสั่งซื้อนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม Wacom อาจอนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินให้แก่คุณเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลังหัก "ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้า" หาก (i) คุณขอยกเลิกภายในสาม (3) วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (ii) มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ให้แก่ Wacom ในลักษณะที่ยังไม่เปิด ซีลยังไม่ฉีกขาด บรรจุภัณฑ์ไม่เสียหาย และมีสภาพใหม่เอี่ยม โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาษีหรืออากรตามนโยบายการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wacom โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว สำหรับส่วนนี้ “ค่าธรรมเนียมในการเติมสินค้า” หมายถึง 10% ของยอดชำระเงินของคุณ ในกรณีที่ Wacom จัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ไปยังที่อยู่ในสิงคโปร์ และ 30% ของยอดชำระเงินของคุณ ในกรณีที่ Wacom จัดส่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ไปยังที่อยู่ของคุณในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม หากคุณได้รับอนุญาตจาก Wacom ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ คุณจะต้องจัดเตรียมการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามนโยบายการคืนสินค้านี้

หากคุณต้องการขออนุญาต Wacom เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดส่ง โปรดโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wacom ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีการชำระเงิน" ของข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณให้พร้อมก่อนทำการโทร หรือหากคุณมีบัญชี Wacom ID คุณสามารถขออนุญาต Wacom เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้จากหน้าประวัติคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของคุณ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมีดังนี้

  • หากและหลังจากที่ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณสำเร็จ และคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการคืนสินค้านี้ เราจะดำเนินการคืนเงินหลังหักรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยระยะเวลาดำเนินการจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
  • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินด้วยบริการธนาคารออนไลน์ จะมีการคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารของคุณในจำนวนเงินที่ชำระหักด้วยรายการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
  • เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณชำระไป หากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อหมด

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้นและเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่ยอมรับการยกเลิกการซื้อใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ และใบอนุญาตหรือสิทธิ์การใช้งานใดๆ และทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นไม่สามารถยกเลิกได้