Điều khoản bán hàng của Wacom

Cập nhật mới nhất: ngày 01/9/2022

Chào mừng bạn đến với eStore của Wacom Singapore Pte. Ltd. (“Wacom” hoặc “chúng tôi”), bạn có thể truy cập qua liên kết: http://estore.wacom.com. 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG SAU (“ĐIỀU KHOẢN”) TRƯỚC KHI MUA HÀNG QUA WACOM ESTORE. KHI MUA HÀNG QUA ESTORE, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CÙNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐÂY BẰNG DẪN CHIẾU NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, XIN ĐỪNG ĐẶT HÀNG TỪ ESTORE.

Các Điều khoản này áp dụng cho bất kỳ đơn hàng Sản phẩm nào mua từ Wacom qua eStore, trừ trường hợp bạn đã có thỏa thuận bằng văn bản riêng với Wacom để thay cho các Điều khoản này. Nhằm mục đích của các điều khoản này, “(Các) sản phẩm” đề cập đến sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm của chính Wacom (bao gồm phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ), ngoài sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm của bên thứ ba (bao gồm phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ) mà Wacom bán qua eStore, nếu có.

Một số Sản phẩm cũng có thể đi kèm với các điều khoản và điều kiện khác của Wacom hoặc bên thứ ba. (“Điều khoản dành riêng cho sản phẩm”) xác định điều khoản và điều kiện cung cấp Sản phẩm (ví dụ như điều khoản đăng ký hoặc hạn chế giấy phép).  Trong trường hợp áp dụng Điều khoản dành riêng cho sản phẩm, Điều khoản dành riêng cho sản phẩm cụ thể cũng sẽ áp dụng cho giao dịch mua sản phẩm được cung cấp theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm hiện hành.

Các Điều khoản này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vào bất kỳ lúc nào theo toàn quyền quyết định của Wacom. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các Điều khoản này mỗi khi mua hàng từ chúng tôi, vì phiên bản nào của các Điều khoản này có hiệu lực tại thời điểm mua hàng thì sẽ áp dụng cho giao dịch mua hàng đó.

Bạn xác nhận rằng bất kỳ sản phẩm nào bạn mua từ Wacom qua eStore sẽ chỉ được vận chuyển đến Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

1. Tình trạng hàng có sẵn và giá cả

Tất cả các Sản phẩm được bán qua eStore đều tùy theo tình trạng còn hàng và các đơn hàng đặt qua eStore sẽ do Wacom toàn quyền quyết định. Ngoài những điều khác, Wacom có quyền đặt giới hạn số lượng đối với bất kỳ đơn hàng nào, từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn hàng, hoặc thậm chí ngừng Sản phẩm bất kỳ hoặc toàn bộ eStore mà không cần thông báo trước cho bạn.

Giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn hàng nào bạn đã đặt qua eStore.

2. Thanh toán và thuế

Vui lòng xem trang Phương thức thanh toán của chúng tôi để biết thông tin về thanh toán và hóa đơn. Để biết thông tin về thuế bán hàng, vui lòng xem trang Chi tiết về giao hàng và thuế của chúng tôi.

3. Thông tin và lỗi sản phẩm

Hình ảnh các sản phẩm trên eStore của chúng tôi chỉ mang tính chất minh họa.

Wacom có nhiều nỗ lực về tài chính để giảm thiểu sai sót trong phần mô tả, hình ảnh, giá Sản phẩm hoặc thông tin khác về Sản phẩm trên eStore. Tuy nhiên, Wacom không đảm bảo rằng phần mô tả, hình ảnh, giá Sản phẩm hoặc thông tin khác về Sản phẩm trình bày trên eStore là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có sai sót. Ngoài ra, tất cả trọng lượng và kích thước chỉ là thông số gần đúng.

Chúng tôi có thể thay đổi sản phẩm để thực hiện theo những sửa đổi về luật và các yêu cầu quy định liên quan cũng như để triển khai các cải tiến và điều chỉnh kỹ thuật nhỏ, ví dụ như để giải quyết một mối đe dọa an ninh.

Nếu Sản phẩm phần cứng được cung cấp trên eStore không như mô tả hay hình ảnh, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là gửi trả lại sản phẩm trong tình trạng chưa sử dụng ban đầu để được hoàn tiền theo các điều khoản trong Chính sách trả hàng của chúng tôi. Trong trường hợp xảy ra lỗi trên eStore, trong việc xác nhận đơn đặt hàng, trong quá trình xử lý đơn hàng hoặc các trường hợp khác, Wacom có quyền sửa lỗi và tính đúng giá hoặc hủy đơn hàng và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn khi gặp lỗi như vậy là hủy đơn hàng.

4. Giao hàng; Rủi ro mất mát

Vui lòng xem trang Chi tiết về giao hàng và thuế của chúng tôi để biết thêm thông tin về chính sách giao hàng của Wacom và rủi ro mất mát liên quan đến việc vận chuyển Sản phẩm đến bạn.

5. Trả hàng

Vui lòng xem Chính sách trả hàng của chúng tôi để biết thông tin về chính sách và thủ tục trả hàng của Wacom.

6. Phần mềm

Tất cả các Sản phẩm phần mềm, dù bán riêng, cài đặt sẵn hay nằm trong gói Sản phẩm phần cứng hoặc được Wacom (hay nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan) cung cấp dưới dạng dịch vụ, đều được cấp phép nhưng không được Wacom (hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan) bán. Bạn có quyền sử dụng phần mềm theo giấy phép người dùng cuối, điều khoản sử dụng hoặc điều khoản dịch vụ đi kèm với phần mềm hoặc theo quy định khác trong tài liệu này.  Mặt khác, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Sản phẩm phần mềm sẽ luôn là tài sản duy nhất và độc quyền của Wacom (trong phạm vi phần mềm được Wacom cấp phép hoặc cung cấp cho bạn), hoặc của nhà cung cấp bên thứ ba và không có quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào khác đối với Sản phẩm phần mềm được trao cho bạn, cho dù là dựa trên ngầm định, nguyên tắc không phủ nhận hay bằng cách nào khác.

Phần mềm có thể đi kèm với Điều khoản dành riêng cho sản phẩm nằm trong phần mềm hoặc bạn sẽ có cơ hội xem xét và chấp nhận làm điều kiện để mua giấy phép, quyền sử dụng từ Wacom hoặc để tải xuống hay cài đặt phần mềm.  Nếu bạn không chấp nhận rõ ràng Điều khoản dành riêng cho sản phẩm trong trường hợp Wacom hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cho phép bạn làm vậy (bằng cách nhấp vào “Tôi chấp nhận” hoặc cho biết bạn chấp nhận Điều khoản dành riêng cho sản phẩm) thì bạn sẽ không có quyền nhận mã khóa giấy phép từ Wacom hoặc nhà cung cấp bên thứ ba, hoặc quyền tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng phần mềm; hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Wacom sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản phí giấy phép hoặc phí sử dụng nào khác mà bạn đã thanh toán liên quan đến phần mềm. 

Thỏa thuận pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng phần mềm sẽ là giữa bạn và Wacom hoặc giữa bạn và bên được xác định là “bên cấp phép” hoặc nhà cung cấp bên thứ ba trong Điều khoản dành riêng cho sản phẩm mà phần mềm được cung cấp theo đó.  Trong trường hợp phần mềm được bên thứ bacung cấp cho bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Wacom sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bạn liên quan đến bất kỳ phần mềm nào như vậy.

Nếu không có Điều khoản dành riêng cho sản phẩm nào nằm trong hoặc được cung cấp liên quan đến phần mềm thì bạn sẽ được cấp giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm trên một thiết bị Wacom hoặc thiết bị khác được phê duyệt do chính bạn sở hữu, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân mà không phải để bán lại hoặc phân phối tiếp. Không được dịch lại phần mềm này sang các dạng mã khác (hồi dịch), đưa về giai đoạn phát triển trước đó (thiết kế ngược), chỉnh sửa, chuyển đổi, phát triển thêm hoặc chuyển phần mềm sang phương tiện dữ liệu khác.

7. Thông tin bảo hành

Wacom cung cấp một số bảo hành có giới hạn cho Sản phẩm Wacom. Để biết thêm thông tin về bảo hành có giới hạn của Wacom, vui lòng truy cập trang Bảo hành có giới hạn của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bản thân Wacom không bảo hành bất kỳ Sản phẩm nào của bên thứ ba được bán qua eStore.  Thay vào đó, bảo hành duy nhất cho bất kỳ Sản phẩm nào như vậy của bên thứ ba là bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp Sản phẩm liên quan đi kèm với Sản phẩm hoặc được cung cấp theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm của chính Sản phẩm đó.  Wacom có thể tùy chọn hỗ trợ bạn một cách hợp lý trong việc đưa ra bất kỳ khiếu nại bảo hành nào đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp liên quan. 

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, WACOM VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ BÊN TƯ VẤN CỦA WACOM (GỌI CHUNG LÀ "CÁC BÊN THUỘC WACOM") SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ NGUYÊN TẮC NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ—CHO DÙ LÀ TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (BAO GỒM BẤT CẨN), TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC—ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, ĐỂ LẠI HẬU QUẢ HAY VIỆC BỒI THƯỜNG TRỪNG PHẠT THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, PHÁT SINH TỪ HOẶC THEO CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI HOẶC LÀ HẬU QUẢ DO BẠN TIN TƯỞNG CÁC THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI, CHO DÙ WACOM HOẶC BẤT KỲ BÊN THUỘC WACOM NÀO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC ĐÁNG LẼ PHẢI NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA WACOM VÀ CÁC BÊN THUỘC WACOM ĐỐI VỚI BẠN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THỰC SỰ THANH TOÁN CHO WACOM KHI MUA SẢN PHẨM.

MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI TÌNH CỜ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ VẬY NHỮNG GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

9. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của chúng, sẽ được chuyển đến và phán quyết cuối cùng thuộc về trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) quản lý theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) trong thời gian hiệu lực, quy tắc này được xem là được đưa vào đây bằng dẫn chiếu trong Phần này. Trụ sở trọng tài sẽ đặt tại Singapore. Tòa phân xử sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Anh. Phí trọng tài và tất cả các chi phí liên quan đến trọng tài (bao gồm cả phí pháp lý) sẽ được chia theo tỷ lệ được xác định trong phán quyết trọng tài. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng sẽ là phán quyết cuối cùng và ràng buộc đối với bạn.

10. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị xem là không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

11. Chuyển nhượng quyền

Wacom có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này cho người khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản nếu việc này xảy ra.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho người khác nếu chúng tôi đồng ý với việc này bằng văn bản.

12. Không miễn trừ

Việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện từ phía Wacom, đối với bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều khoản này, sẽ không được xem như một sự từ bỏ quyền đó, cũng như việc thực hiện một hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cũng sẽ không cản trở việc thực hiện thêm các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền và biện pháp xử lý của Wacom theo các Điều khoản này được tích dồn và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào (theo luật hay theo quy định khác).

13. Thông tin cá nhân

Chúng tôi được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình xử lý đơn hàng của bạn, do đó, việc bạn mua các sản phẩm từ eStore phải tuân theo các điều khoản bổ sung được quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi và thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp tại https://www.wacom.com/privacy. Mặt khác, việc chúng tôi sử dụng cookie để thu thập và xử lý thông tin cá nhân được mô tả trong Thông báo về cookie của Wacom, được cung cấp tại https://www.wacom.com/cookie-notice.

14. Ngôn ngữ

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Theo đó, bản tiếng Anh của các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào với các bản dịch khác của các Điều khoản này.

Thông báo gửi từ hoặc gửi đến chúng tôi hoặc bất kỳ liên lạc nào giữa bạn và chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của bạn và các Điều khoản này sẽ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

15. Không có quyền của bên thứ ba

Các Điều khoản này là giữa bạn và chúng tôi. Không người nào khác có bất kỳ quyền nào trong việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào theo bất kỳ luật hiện hành nào bao gồm cả Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) của Singapore trừ khi được quy định rõ trong các Điều khoản này.

16. Bất khả kháng

Chúng tôi không vi phạm các Điều khoản này và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều khoản này nếu nguyên nhân của sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do những sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, thiên tai, dịch bệnh hoặc đại dịch, tấn công khủng bố, nội chiến, bạo động hoặc bạo loạn, chiến tranh, sự đe dọa hoặc sẵn sàng cho chiến tranh, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận, sập nhà, cháy nổ, hoặc bất kỳ luật nào hoặc biện pháp nào được thực hiện bởi chính phủ hoặc cơ quan chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn, việc áp đặt hạn chế, hạn ngạch hoặc cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ được quyền gia hạn thời gian thực hiện một cách hợp lý các nghĩa vụ đó hoặc nếu thời gian chậm trễ hoặc không thực hiện kéo dài hai (2) tháng, chúng tôi có thể, với toàn quyền quyết định tuyệt đối, chấm dứt đơn hàng của bạn và hoàn lại tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng đó.

17. Phụ lục

Các quy định trong Phụ lục áp dụng cho các nhóm người dùng được ghi rõ trong Phụ lục (nếu có). Phụ lục là một phần không thể tách rời của các Điều khoản này và việc dẫn “các Điều khoản” này bao gồm cả Phụ lục. Trong trường hợp có bất kỳ phần không nhất quán nào giữa quy định trong các Điều khoản này và quy định trong Phụ lục thì quy định trong Phụ lục sẽ chỉ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi phần không nhất quán đó.

18. Câu hỏi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại http://support.wacom.com/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Các điều khoản và điều kiện

 

Điều khoản bán hàng

Chi tiết về giao hàng & thuế

Phương thức thanh toán

Chính sách trả hàng, hoàn tiền, đổi hàng

Bảo hành có giới hạn

Phụ lục

 

 

CHI TIẾT VỀ GIAO HÀNG & THUẾ

Đơn hàng phần cứng

Wacom sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu kiện để giao các Sản phẩm Wacom đến khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng cho các Sản phẩm phần cứng cụ thể dựa trên trọng lượng hoặc kích thước. Tất cả các đơn hàng được vận chuyển từ kho của chúng tôi tại Singapore. Theo đó, tất cả hàng vận chuyển đến Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ từ kho của Wacom tại Singapore.

Tất cả các đơn hàng đều có thời gian xử lý từ một đến hai Ngày làm việc (theo quy định dưới đây) trước khi giao hàng và vì lý do đó, khi chọn tùy chọn giao hàng, bạn nên cộng thêm tối đa hai ngày vào thời gian giao hàng được nêu trong quá trình đặt hàng. Xin lưu ý rằng thời gian giao hàng có thể bị ảnh hưởng trong các ngày lễ tại Singapore và tại địa điểm giao hàng và/hoặc bởi các thủ tục thông quan liên quan. Mặc dù Wacom cố gắng sử dụng các nhà vận chuyển hàng đầu trong ngành để giao hàng cho bạn, thời gian giao hàng cũng tùy thuộc vào khả năng vận chuyển của nhà vận chuyển đó tại thời điểm có đơn hàng của bạn và do đó, có thể bị chậm trễ hơn.

"Ngày làm việc", mỗi khi được sử dụng tại đây, có nghĩa là một ngày (không bao gồm thứ Bảy và Chủ Nhật) mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động giao dịch bình thường ở Singapore và các thành phố khác mà có thể liên quan để việc xử lý thanh toán của bạn.  

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận đơn hàng giao đến Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Phí giao hàng áp dụng cho mỗi đơn hàng như sau:

Giao hàng tiêu chuẩn (tức là sản phẩm sẽ được giao đến bạn trong vòng 5 Ngày làm việc sau khi hàng rời khỏi kho của chúng tôi)

 

Quốc gia đến

Phí giao hàng áp dụng

Singapore

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 100 SGD trở lên; hoặc

·         15 SGD cho đơn hàng dưới 100 SGD

Malaysia

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 300 MYR trở lên; hoặc

·         110 MYR cho các đơn hàng dưới 300 MYR

Indonesia

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị  1.070.000 IDR trở lên; hoặc

·         380.000 IDR cho các đơn hàng dưới 1.070.000 IDR

Philippines

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 3.600 PHP trở lên; hoặc

·         1.250 PHP cho đơn hàng dưới 3.600 PHP

Thái Lan

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 2.350 THB trở lên; hoặc

·         850 THB cho các đơn hàng dưới 2.350 THB

Việt Nam

·         Giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị 1.700.000 VNĐ trở lên; hoặc

·         600.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.700.000 VNĐ

 

Giao hàng nhanh (tức là sản phẩm sẽ được giao đến bạn trong vòng 3 Ngày làm việc sau khi hàng rời khỏi kho của chúng tôi)

 

Quốc gia đến

Phí giao hàng áp dụng

Singapore

·         15 SGD cho các đơn hàng (a) giá trị 100 SGD trở lên; và (b) có tổng trọng lượng dưới 10kg;

·         30 SGD cho đơn hàng (a) giá trị 100 SGD trở lên; và (b) có tổng trọng lượng từ 10kg trở lên;

·         25 SGD cho đơn hàng (a) dưới 100 SGD; và (b) có tổng trọng lượng dưới 10kg; hoặc

·         45 SGD cho đơn hàng (a) dưới 100 SGD; và (b) có tổng trọng lượng từ 10kg trở lên

Malaysia

·         125 MYR cho đơn hàng giá trị 300 MYR trở lên; hoặc

·         230 MYR cho đơn hàng dưới 300 MYR

Indonesia

·         430.000 IDR cho đơn hàng giá trị 1.070.000 IDR trở lên; hoặc

·         800.000 IDR cho đơn hàng dưới 1.070.000 IDR

Philippines

·         1.450 PHP cho đơn hàng giá trị 3.600 PHP trở lên; hoặc

·         2.700 PHP cho đơn hàng dưới 3.600 PHP

Thái Lan

·         950 THB cho đơn hàng giá trị 2.350 THB trở lên; hoặc

·         1.750 THB cho đơn hàng dưới 2.350 THB

Việt Nam

·         700.000 VNĐ cho đơn hàng giá trị 1.700.000 VNĐ trở lên; hoặc

·         1.300.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.700.000 VNĐ

Quyền sở hữu (không phải là quyền sở hữu phần mềm, quyền này sẽ không được chuyển giao cho bạn mà vẫn thuộc về Wacom hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan) và rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với Sản phẩm sẽ chuyển cho bạn khi giao sản phẩm cho bên vận chuyển có trách nhiệm chuyển phát Sản phẩm đến địa điểm giao hàng đã chỉ định của bạn.  Wacom không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc sự cố vận chuyển nào sau khi Sản phẩm được chuyển đi.

Đơn hàng phần mềm

Đơn hàng phần mềm Wacom sẽ được giao qua điện tử thông qua sử dụng mã khóa giấy phép trong quá trình tải xuống ban đầu Sản phẩm phần mềm.  Bạn phải có tài khoản Wacom để tải xuống Sản phẩm phần mềm.  Đơn hàng phần mềm sẽ được giao trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc kể từ khi Wacom chấp nhận đơn hàng liên quan.

Đơn hàng phần mềm của bên thứ ba sẽ được giao tuân theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm mà phần mềm của bên thứ ba được cung cấp theo đó

Cáh để đơn hàng được giao nhanh chóng đến bạn và tránh chậm trễ

Như đã nêu trên, bạn có thể lựa chọn Giao hàng nhanh để vận chuyển đơn hàng bằng cách thanh toán phí vận chuyển áp dụng.

Bạn có thể tránh việc giao hàng chậm trễ bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình gửi đơn đặt hàng. Thông tin bao gồm địa chỉ đầy đủ, gồm tên công ty nếu có, địa chỉ và số điện thoại hợp lệ.

Vì chúng tôi sử dụng hệ thống xác minh địa chỉ của bên thứ ba, bạn nên nhập thông tin địa chỉ chính xác như thông tin trên bảng sao kê thanh toán thẻ tín dụng của bạn.

Cuối cùng, hãy tiết kiệm thời gian và tránh phiền lòng bằng cách nhập thông tin địa chỉ vào các ô thích hợp và kiểm tra kỹ lỗi chính tả và các lỗi khác trong quá trình gửi đơn đặt hàng.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi có thể hủy đơn hàng của bạn mà không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ bạn liên quan đến đơn hàng mà chúng tôi đã hủy hoặc chúng tôi có thể tính thêm một khoản hợp lý nếu như vì lý do đó mà chúng tôi phải thực hiện thêm bất kỳ công việc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý hoặc vận chuyển đơn đặt hàng của bạn nếu nguyên nhân là do bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ hoặc chính xác.

Nếu bạn không nhận hàng và đơn hàng của bạn được một trong các đối tác vận chuyển của chúng tôi chuyển trả lại cho Wacom, chúng tôi sẽ không sắp xếp lại việc giao các sản phẩm theo đơn hàng trên, cũng như sẽ không hoàn tiền cho bạn. Nếu bạn muốn mua các sản phẩm theo đơn hàng trên, bạn sẽ cần phải đặt đơn hàng mới gồm các sản phẩm đó.

Xử lý đơn hàng bởi Wacom

Kho hàng của chúng tôi chỉ xử lý đơn hàng trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ bất kỳ ngày lễ nào tại Singapore.

Thuế hiện hành

Bạn chịu trách nhiệm trả tất cả các khoản thuế của chính phủ liên quan đến giao dịch mua hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại thuế nhập khẩu hiện hành nào. Giá Sản phẩm hiển thị trên eStore của chúng tôi không bao gồm bất kỳ loại thuế hiện hành nào của chính phủ.

Phí giao hàng không hoàn lại

Tất cả phí giao hàng đều không được hoàn lại. Để tránh nhầm lẫn, phí giao hàng bao gồm chi phí dịch vụ do hãng vận chuyển của chúng tôi cung cấp và sẽ không được hoàn lại nếu Sản phẩm bị trả lại vì bất kỳ lý do gì.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Wacom chấp nhận thanh toán qua các phương thức sau:

 • Thẻ tín dụng: Visa hoặc Mastercard
 • Thanh toán trực tuyến qua Momo ATM (chỉ áp dụng tại Việt Nam)
 • Thanh toán qua Ví điện tử: Ví Gcash (chỉ áp dụng tại Philippines), Ví điện tử Momo (chỉ áp dụng tại Việt Nam), Ví DANA (chỉ áp dụng tại Indonesia) và Apple Pay (chỉ áp dụng tại Singapore)

Bằng việc thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán được chỉ định và bạn ủy quyền cho chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán của bạn để thanh toán cho tổng số tiền đơn hàng của bạn (bao gồm các loại thuế hiện hành và phí giao hàng áp dụng và các khoản phí áp dụng khác). Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình, bạn ủy quyền cho chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi) xử lý, xác minh và lưu trữ thông tin thanh toán của bạn và các thông tin liên quan khác. Nếu phương thức thanh toán không thể được xác minh, không hợp lệ hoặc không được chấp nhận, đơn hàng của bạn có thể bị tạm dừng cho đến khi bạn thanh toán thành công cho chúng tôi số tiền chưa thanh toán, hoặc có thể bị hủy.

Xin lưu ý rằng có thể mất đến ba (3) Ngày làm việc để xác minh thanh toán của bạn. Bạn có trách nhiệm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi gặp phải khi xử lý đơn hàng của bạn. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin thanh toán nào liên kết với tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin thanh toán. Nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ tín dụng của bạn sẽ được gửi hóa đơn khi đơn hàng của bạn được giao.

Hóa đơn mua hàng của bạn sẽ được tự động phát hành và gửi đến địa chỉ e-mail mà bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt hàng, sau khi bạn đặt hàng thành công trên eStore. Để tránh nhầm lẫn, tổng số tiền trong hóa đơn thuế sẽ bằng tổng số tiền thanh toán cho đơn hàng của bạn.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom để giải quyết bất kỳ vấn đề nào về thanh toán liên quan đến đơn hàng của bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom tại:

Quốc gia/ Thành phố

Language

Số điện thoại liên hệ

Indonesia

Tiếng Anh và tiếng Bahasa Indonesia

007 803 321 8419

Malaysia

Tiếng Anh và tiếng Quan Thoại

1 800 81 2545

Philippines

Tiếng Anh và tiếng Tagalog

1800 1 322 0219

Singapore

Tiếng Anh và tiếng Quan Thoại

800 852 6114

Thái Lan

Tiếng Anh và tiếng Thái

1 800 012 656

Việt Nam

Tiếng Anh và tiếng Việt

121 020150

Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh và tiếng Việt

+84 28 4458 1335

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG, HOÀN TIỀN, ĐỔI HÀNG

Để trả lại hàng đã mua trực tuyến từ eStore, vui lòng tuân thủ các yêu cầu sau theo chính sách trả hàng này (“Chính sách trả hàng”):

Ngoài bất kỳ bảo hành có giới hạn nào mà Wacom nêu rõ là được cung cấp cho một số sản phẩm nhất định, Wacom cũng đưa ra chính sách trả hàng sau đây đối với các sản phẩm được mua qua eStore. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngoại trừ bị cấm bởi luật hiện hành, chúng tôi không chấp nhận việc trả lại Sản phẩm phần mềm mà bạn đã mua giấy phép hoặc quyền sử dụng thông qua eStore, và ngoại trừ bị cấm bởi luật hiện hành, bất kỳ và tất cả các giấy phép hoặc quyền sử dụng đối với phần mềm mà bạn mua qua eStore đều không thể hoàn tiền và không thể hủy bỏ.

Quốc gia mà sản phẩm được giao đến

Chính sách trả hàng

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines

·         Nếu Sản phẩm phần cứng bị lỗi hoặc hư hỏng và lỗi hoặc hư hỏng đó là do các nguyên nhân hoàn toàn từ phía Wacom (“Sản phẩm bị hư hỏng”), bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm; hoặc

·         Nếu Sản phẩm phần cứng khác biệt đáng kể so với những gì được nêu hoặc quảng cáo trên eStore của chúng tôi tại thời điểm bạn mua hàng (“Sản phẩm không chính xác”), bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng [7 ngày] kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

·         Nếu màu sắc của Sản phẩm phần cứng đã giao khác với màu bạn đã đặt hoặc nếu bạn đổi ý về màu sắc sản phẩm đã giao, bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

 

Chúng tôi không chấp nhận trả:

 

 • Sản phẩm phần cứng bị lỗi, bị phá hủy hoặc hư hỏng vì những nguyên nhân từ phía bạn; và

 

 • Sản phẩm phần cứng không đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong Chính sách trả hàng này.

 

Nếu bạn muốn trả lại hàng đã mua trực tuyến từ eStore, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom bằng bất kỳ số điện thoại nào trong Phần “Phương thức thanh toán” của Điều khoản này.

Nếu bạn hoàn thành việc đặt hàng với tư cách là “Khách”, vui lòng chọn số đơn hàng và sản phẩm bạn muốn trả lại trên trang đặt hàng hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom qua điện thoại bằng bất kỳ số nào trong Phần “Phương thức thanh toán” của các Điều khoản này.

Nếu bạn đã mua gói Sản phẩm phần cứng từ Wacom, xin lưu ý rằng chỉ có thể trả lại các Sản phẩm riêng lẻ trong gói nếu tất cả các Sản phẩm trong ưu đãi gói sản phẩm cũng được trả lại.

Mỗi lần trả lại Sản phẩm phần cứng, Wacom có quyền yêu cầu bạn cung cấp thông tin mà Wacom cho là cần thiết liên quan đến Sản phẩm phần cứng đó và điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở bằng chứng hư hỏng đối với Sản phẩm bị hư hỏng hoặc mô tả sai đối với Sản phẩm không chính xác.

Tất cả hàng trả lại phải được gửi đến địa điểm mà bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom chỉ định.

Theo Chính sách trả hàng này, đối với việc trả lại sản phẩm, bạn chỉ có quyền sau:

·       đổi hàng, nếu sản phẩm là một Sản phẩm bị hư hỏng; màu sắc của sản phẩm được giao khác với đơn hàng hoặc nếu bạn thay đổi ý định về màu sắc của sản phẩm được giao cho bạn.

 

Nếu bạn muốn thay đổi kích thước Sản phẩm phần cứng hoặc đổi Sản phẩm phần cứng đã đặt bằng Sản phẩm phần cứng khác thì bạn chỉ nên gửi đơn hàng mới sau khi (1) bạn đã hủy thành công đơn hàng ban đầu; và (2) chúng tôi đã hoàn tất quá trình hoàn tiền cho đơn hàng ban đầu của bạn. Không có phương thức trao đổi nào khác được cho phép ngoài những điều trên. Để biết chính sách hủy đơn hàng của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần “Hủy đơn hàng” dưới đây.

Phí vận chuyển trả hàng / đổi hàng

Nếu bạn trả lại Sản phẩm bị hư hỏng hoặc Sản phẩm không chính xác, chúng tôi sẽ chịu phí vận chuyển liên quan, miễn là việc trả lại Sản phẩm phần cứng được tiến hành đúng theo các Điều khoản này và hướng dẫn từ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom.

Nếu bạn yêu cầu đổi Sản phẩm phần cứng sang màu khác so với đơn hàng của bạn do Wacom giao nhầm màu thì Wacom sẽ chịu chi phí đổi trả sản phẩm đó và chi phí giao đơn hàng với đúng màu; hoặc

Nếu bạn yêu cầu đổi Sản phẩm phần cứng sang màu khác so với đơn hàng vì bạn đổi ý thì bạn phải thanh toán tất cả phí vận chuyển liên quan đến việc trả lại sản phẩm đó và chi phí giao đơn hàng với màu bạn chọn.

Nếu sau khi kiểm tra Sản phẩm phần cứng được trả lại, theo ý kiến của mình, chúng tôi thấy rằng sản phẩm đó:

 • không phải là một Sản phẩm bị hư hỏng hoặc Sản phẩm không chính xác;
 • bị bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào vì những nguyên nhân từ phía bạn; hoặc
 • không được trả lại cùng với bao bì đóng gói ban đầu,

chúng tôi sẽ không xử lý yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi Sản phẩm phần cứng đã trả lại và chúng tôi sẽ gửi Sản phẩm phần cứng trả lại đó cho bạn nếu bạn thanh toán phí giao hàng mà chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi thông báo riêng đến bạn.

Nếu bạn đã yêu cầu hoàn tiền và sau khi kiểm tra Sản phẩm phần cứng được trả lại, chúng tôi xác định rằng việc trả hàng của bạn đáp ứng các điều khoản và điều kiện của Chính sách trả hàng này, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền trong tối đa bảy (7) Ngày làm việc. Vui lòng đợi tối đa bảy (7) Ngày làm việc để được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu. Nếu phương thức thanh toán ban đầu là qua ngân hàng trực tuyến thì bạn sẽ cần đợi tối đa ba mươi (30) Ngày làm việc để khoản tiền hoàn được ghi có. Nếu bạn không nhận được tiền hoàn sau ba mươi (30) Ngày làm việc, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên xử lý thanh toán của bạn để biết thêm thông tin.

Hủy đơn hàng:

Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Wacom không cho phép hủy đơn hàng trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Sản phẩm thuộc đơn hàng đó đã được xử lý để giao hàng; tuy nhiên, Wacom có thể tùy chọn cho phép hủy đơn hàng và hoàn lại tổng số tiền sau khi trừ đi “Phí hoàn kho”, nếu (i) bạn yêu cầu hủy đơn hàng đó trong vòng ba (3) Ngày làm việc sau khi nhận Sản phẩm phần cứng, (ii) trả lại Sản phẩm phần cứng trong tình trạng chưa mở hộp, vẫn còn nguyên tem niêm phong, bao bì nguyên vẹn và tình trạng hoàn toàn mới cho Wacom với chi phí do bạn chi trả, bao gồm mọi khoản thuế phí theo Chính sách hoàn trả. Trong phần này, “Phí hoàn kho” nghĩa là 10% khoản thanh toán trong trường hợp Sản phẩm phần cứng được Wacom giao đến địa chỉ của bạn tại Singapore và 30% khoản thanh toán trong trường hợp Sản phẩm phần cứng được Wacom giao đến địa chỉ của bạn tại Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nếu bạn được Wacom cho phép hủy đơn hàng theo các điều khoản ở đây, bạn phải sắp xếp việc trả lại sản phẩm theo Chính sách trả hàng này.

Nếu bạn muốn yêu cầu Wacom cho phép hủy đơn hàng trước khi đơn hàng được xử lý giao hàng, vui lòng gọi cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom bằng bất kỳ số điện thoại nào được cung cấp trong Phần “Phương thức thanh toán” của Điều khoản này.

Vui lòng chuẩn bị sẵn số đơn hàng trước khi gọi. Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản Wacom ID, bạn có thể yêu cầu Wacom cho phép hủy đơn hàng từ trang lịch sử đặt hàng có thể truy cập bằng tài khoản của bạn.

Các thông tin quan trọng khác liên quan đến việc hủy đơn hàng như sau:

 • Nếu và sau khi đơn hàng của bạn đã được hủy thành công và bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của Chính sách trả hàng này, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền sau khi khấu trừ các khoản liên quan dưới đây và việc này có thể mất thời gian tùy theo phương thức thanh toán bạn đã sử dụng để thanh toán đơn hàng.
 • Đối với thanh toán bằng Thẻ tín dụng, thời gian để xử lý hoàn tiền tùy thuộc vào công ty phát hành Thẻ tín dụng. Đối với thanh toán được thực hiện bằng ngân hàng trực tuyến, số tiền được thanh toán sau khi khấu trừ các khoản liên quan dưới đây sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn và hoàn toàn bộ khoản tiền bạn đã thanh toán nếu sản phẩm bạn đặt hàng không có trong kho.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng như đã nêu ở trên và trừ khi bị cấm theo pháp luật hiện hành, chúng tôi không chấp nhận việc hủy bỏ giao dịch mua giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm và tất cả các giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm mà bạn mua qua eStore là không thể hủy bỏ.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Đối với sản phẩm Wacom riêng lẻ, Wacom bảo hành các sản phẩm đó theo các điều khoản bảo hành có giới hạn kèm theo sản phẩm. Vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ Wacom để biết thêm thông tin.

Phần mềm Wacom, nếu có, được cấp phép theo "NGUYÊN TRẠNG" và gồm tất cả các lỗi. Wacom không bảo hành về chất lượng hay hiệu quả hoạt động. Wacom không thể đảm bảo dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hay sẽ sửa chữa bất kỳ lỗi nào.

Bản thân Wacom không bảo hành bất kỳ Sản phẩm nào của bên thứ ba được bán qua eStore.  Thay vào đó, bảo hành duy nhất cho bất kỳ Sản phẩm nào như vậy của bên thứ ba là bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp Sản phẩm liên quan đi kèm với Sản phẩm hoặc được cung cấp theo Điều khoản dành riêng cho sản phẩm của chính Sản phẩm đó.  Wacom có thể tùy chọn hỗ trợ bạn một cách hợp lý trong việc đưa ra bất kỳ khiếu nại bảo hành nào đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp liên quan. 

 

PHỤ LỤC

A. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Malaysia

 

Không có.

 

B. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Thái Lan

 

Không có.

 

C. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Indonesia

 

1. Những quy định tại Đoạn C của Phụ lục này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng truy cập Wacom eStore từ Indonesia.

 

2. Theo Luật số 24 năm 2009 của Indonesia về Quốc kỳ, Ngôn ngữ, Quốc huy và Quốc ca, chúng tôi lập cả bản tiếng Indonesia và tiếng Anh cho Chính sách này và cả hai bản đều có hiệu lực. Trong trường hợp có nội dung không nhất quán giữa bản tiếng Indonesia và bản tiếng Anh hoặc xảy ra tranh chấp về ý nghĩa hay diễn giải các điều khoản nhất định thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng và bản tiếng Indonesia được coi là cần sửa đổi sao cho phù hợp, nhất quán với bản tiếng Anh tương ứng.

 

D. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Việt Nam

 

1. Những quy định tại Đoạn D của Phụ lục này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng truy cập Wacom eStore từ Việt Nam.

 

2. Phần 8 của Điều khoản được thay thế toàn bộ bằng “Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật Singapore với điều kiện là luật Singapore không gây tác động tiêu cực đến lợi ích tối thiểu của người lao động hoặc người tiêu dùng theo quy định của luật Việt Nam.Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền về nhân thân và chuyên biệt của các tòa án đặt tại Singapore và đồng ý rằng bạn sẽ không phản đối thẩm quyền hoặc địa điểm đó với lý do thiếu thẩm quyền về nhân thân, địa điểm không thuận lợi hoặc khác."

 

E. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Philippines

 

1. Những quy định tại Đoạn E của Phụ lục này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng truy cập Wacom eStore từ Philippines,

 

2. Bảo hành do Wacom cung cấp không thể được chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý của Wacom bằng văn bản.