CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG, HOÀN TIỀN, ĐỔI HÀNG

Để trả lại hàng đã mua trực tuyến từ eStore, vui lòng tuân thủ các yêu cầu sau theo chính sách trả hàng này (“Chính sách trả hàng”):

Ngoài bất kỳ bảo hành có giới hạn nào mà Wacom nêu rõ là được cung cấp cho một số sản phẩm nhất định, Wacom cũng đưa ra chính sách trả hàng sau đây đối với các sản phẩm được mua qua eStore. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngoại trừ bị cấm bởi luật hiện hành, chúng tôi không chấp nhận việc trả lại Sản phẩm phần mềm mà bạn đã mua giấy phép hoặc quyền sử dụng thông qua eStore, và ngoại trừ bị cấm bởi luật hiện hành, bất kỳ và tất cả các giấy phép hoặc quyền sử dụng đối với phần mềm mà bạn mua qua eStore đều không thể hoàn tiền và không thể hủy bỏ.

Quốc gia mà sản phẩm được giao đến

Chính sách trả hàng

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines

·         Nếu Sản phẩm phần cứng bị lỗi hoặc hư hỏng và lỗi hoặc hư hỏng đó là do các nguyên nhân hoàn toàn từ phía Wacom (“Sản phẩm bị hư hỏng”), bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm; hoặc

·         Nếu Sản phẩm phần cứng khác biệt đáng kể so với những gì được nêu hoặc quảng cáo trên eStore của chúng tôi tại thời điểm bạn mua hàng (“Sản phẩm không chính xác”), bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng [7 ngày] kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

·         Nếu màu sắc của Sản phẩm phần cứng đã giao khác với màu bạn đã đặt hoặc nếu bạn đổi ý về màu sắc sản phẩm đã giao, bạn phải trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

 

Chúng tôi không chấp nhận trả:

 

  • Sản phẩm phần cứng bị lỗi, bị phá hủy hoặc hư hỏng vì những nguyên nhân từ phía bạn; và

 

  • Sản phẩm phần cứng không đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong Chính sách trả hàng này.

 

Nếu bạn muốn trả lại hàng đã mua trực tuyến từ eStore, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom bằng bất kỳ số điện thoại nào trong Phần “Phương thức thanh toán” của Điều khoản này.

Nếu bạn hoàn thành việc đặt hàng với tư cách là “Khách”, vui lòng chọn số đơn hàng và sản phẩm bạn muốn trả lại trên trang đặt hàng hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom qua điện thoại bằng bất kỳ số nào trong Phần “Phương thức thanh toán” của các Điều khoản này.

Nếu bạn đã mua gói Sản phẩm phần cứng từ Wacom, xin lưu ý rằng chỉ có thể trả lại các Sản phẩm riêng lẻ trong gói nếu tất cả các Sản phẩm trong ưu đãi gói sản phẩm cũng được trả lại.

Mỗi lần trả lại Sản phẩm phần cứng, Wacom có quyền yêu cầu bạn cung cấp thông tin mà Wacom cho là cần thiết liên quan đến Sản phẩm phần cứng đó và điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở bằng chứng hư hỏng đối với Sản phẩm bị hư hỏng hoặc mô tả sai đối với Sản phẩm không chính xác.

Tất cả hàng trả lại phải được gửi đến địa điểm mà bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom chỉ định.

Theo Chính sách trả hàng này, đối với việc trả lại sản phẩm, bạn chỉ có quyền sau:

·       đổi hàng, nếu sản phẩm là một Sản phẩm bị hư hỏng; màu sắc của sản phẩm được giao khác với đơn hàng hoặc nếu bạn thay đổi ý định về màu sắc của sản phẩm được giao cho bạn.

 

Nếu bạn muốn thay đổi kích thước Sản phẩm phần cứng hoặc đổi Sản phẩm phần cứng đã đặt bằng Sản phẩm phần cứng khác thì bạn chỉ nên gửi đơn hàng mới sau khi (1) bạn đã hủy thành công đơn hàng ban đầu; và (2) chúng tôi đã hoàn tất quá trình hoàn tiền cho đơn hàng ban đầu của bạn. Không có phương thức trao đổi nào khác được cho phép ngoài những điều trên. Để biết chính sách hủy đơn hàng của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần “Hủy đơn hàng” dưới đây.

Phí vận chuyển trả hàng / đổi hàng

Nếu bạn trả lại Sản phẩm bị hư hỏng hoặc Sản phẩm không chính xác, chúng tôi sẽ chịu phí vận chuyển liên quan, miễn là việc trả lại Sản phẩm phần cứng được tiến hành đúng theo các Điều khoản này và hướng dẫn từ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom.

Nếu bạn yêu cầu đổi Sản phẩm phần cứng sang màu khác so với đơn hàng của bạn do Wacom giao nhầm màu thì Wacom sẽ chịu chi phí đổi trả sản phẩm đó và chi phí giao đơn hàng với đúng màu; hoặc

Nếu bạn yêu cầu đổi Sản phẩm phần cứng sang màu khác so với đơn hàng vì bạn đổi ý thì bạn phải thanh toán tất cả phí vận chuyển liên quan đến việc trả lại sản phẩm đó và chi phí giao đơn hàng với màu bạn chọn.

Nếu sau khi kiểm tra Sản phẩm phần cứng được trả lại, theo ý kiến của mình, chúng tôi thấy rằng sản phẩm đó:

  • không phải là một Sản phẩm bị hư hỏng hoặc Sản phẩm không chính xác;
  • bị bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào vì những nguyên nhân từ phía bạn; hoặc
  • không được trả lại cùng với bao bì đóng gói ban đầu,

chúng tôi sẽ không xử lý yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi Sản phẩm phần cứng đã trả lại và chúng tôi sẽ gửi Sản phẩm phần cứng trả lại đó cho bạn nếu bạn thanh toán phí giao hàng mà chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi thông báo riêng đến bạn.

Nếu bạn đã yêu cầu hoàn tiền và sau khi kiểm tra Sản phẩm phần cứng được trả lại, chúng tôi xác định rằng việc trả hàng của bạn đáp ứng các điều khoản và điều kiện của Chính sách trả hàng này, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền trong tối đa bảy (7) Ngày làm việc. Vui lòng đợi tối đa bảy (7) Ngày làm việc để được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu. Nếu phương thức thanh toán ban đầu là qua ngân hàng trực tuyến thì bạn sẽ cần đợi tối đa ba mươi (30) Ngày làm việc để khoản tiền hoàn được ghi có. Nếu bạn không nhận được tiền hoàn sau ba mươi (30) Ngày làm việc, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên xử lý thanh toán của bạn để biết thêm thông tin.

Hủy đơn hàng:

Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Wacom không cho phép hủy đơn hàng trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Sản phẩm thuộc đơn hàng đó đã được xử lý để giao hàng; tuy nhiên, Wacom có thể tùy chọn cho phép hủy đơn hàng và hoàn lại tổng số tiền sau khi trừ đi “Phí hoàn kho”, nếu (i) bạn yêu cầu hủy đơn hàng đó trong vòng ba (3) Ngày làm việc sau khi nhận Sản phẩm phần cứng, (ii) trả lại Sản phẩm phần cứng trong tình trạng chưa mở hộp, vẫn còn nguyên tem niêm phong, bao bì nguyên vẹn và tình trạng hoàn toàn mới cho Wacom với chi phí do bạn chi trả, bao gồm mọi khoản thuế phí theo Chính sách hoàn trả. Trong phần này, “Phí hoàn kho” nghĩa là 10% khoản thanh toán trong trường hợp Sản phẩm phần cứng được Wacom giao đến địa chỉ của bạn tại Singapore và 30% khoản thanh toán trong trường hợp Sản phẩm phần cứng được Wacom giao đến địa chỉ của bạn tại Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nếu bạn được Wacom cho phép hủy đơn hàng theo các điều khoản ở đây, bạn phải sắp xếp việc trả lại sản phẩm theo Chính sách trả hàng này.

Nếu bạn muốn yêu cầu Wacom cho phép hủy đơn hàng trước khi đơn hàng được xử lý giao hàng, vui lòng gọi cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Wacom bằng bất kỳ số điện thoại nào được cung cấp trong Phần “Phương thức thanh toán” của Điều khoản này.

Vui lòng chuẩn bị sẵn số đơn hàng trước khi gọi. Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản Wacom ID, bạn có thể yêu cầu Wacom cho phép hủy đơn hàng từ trang lịch sử đặt hàng có thể truy cập bằng tài khoản của bạn.

Các thông tin quan trọng khác liên quan đến việc hủy đơn hàng như sau:

  • Nếu và sau khi đơn hàng của bạn đã được hủy thành công và bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của Chính sách trả hàng này, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền sau khi khấu trừ các khoản liên quan dưới đây và việc này có thể mất thời gian tùy theo phương thức thanh toán bạn đã sử dụng để thanh toán đơn hàng.
  • Đối với thanh toán bằng Thẻ tín dụng, thời gian để xử lý hoàn tiền tùy thuộc vào công ty phát hành Thẻ tín dụng. Đối với thanh toán được thực hiện bằng ngân hàng trực tuyến, số tiền được thanh toán sau khi khấu trừ các khoản liên quan dưới đây sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn và hoàn toàn bộ khoản tiền bạn đã thanh toán nếu sản phẩm bạn đặt hàng không có trong kho.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng như đã nêu ở trên và trừ khi bị cấm theo pháp luật hiện hành, chúng tôi không chấp nhận việc hủy bỏ giao dịch mua giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm và tất cả các giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm mà bạn mua qua eStore là không thể hủy bỏ.